Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Dekret o obchodach Świąt Wielkanocnych w stanie epidemii


„Podobnie jak tydzień bierze swój początek i osiąga szczyt w obchodzeniu dnia

Pańskiego, który zawsze ma charakter paschalny, tak szczyt całego roku liturgicznego jaśnieje

w świętym paschalnym Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, do którego

przygotowujemy się w okresie Wielkiego Postu i które przedłużamy w radości w ciągu

pięćdziesięciu dni” (Kongregacja Kultu Bożego, List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu

świąt paschalnych z 16 stycznia 1988 r., nr 2). Wielkanoc, stanowiąca centrum roku

liturgicznego i obchodzona przez trzy święte dni Triduum Paschalnego nie może zostać

przeniesiona na inny termin (zob. Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny

Sakramentów z dnia 19 marca 2020 roku).

Jednak obchody tegorocznych Świąt będą przebiegały w nadzwyczajnej sytuacji

spowodowanej wprowadzeniem przez władze państwowe stanu epidemii i wynikających z

niego ograniczeń. Niezależnie od warunków, dla chrześcijanina Wielkanoc jest największym i

najważniejszym świętem, do którego należy się właściwie przygotować i głęboko je przeżyć.

Na ten szczególny okres Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

ogłosiła wytyczne dotyczące celebracji liturgii Triduum Paschalnego w krajach dotkniętych

epidemią. Na ich podstawie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dokonało adaptacji do

warunków w naszym kraju, polecając biskupom diecezji wydanie szczegółowych

rozporządzeń.

Mając powyższe na uwadze zarządzam dla całej Diecezji Włocławskiej, co następuje:

1. Przygotowując liturgię Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego należy

przestrzegać obowiązku ograniczenia liczby uczestników zgromadzenia liturgicznego

według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych.

2. Aby godnie sprawować liturgię najważniejszych dni roku liturgicznego, należy

przygotować posługujących przy ołtarzu, ograniczonych do koniecznego minimum i

osobę wykonującą śpiewy liturgiczne. Maksymalnie może to być pięć osób. Do

posługi nie można dopuścić dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18. roku życia.

3. Z racji przedłużonej dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii (z dnia 25

marca 2020 roku) przypomina się wiernym o potrzebie modlitwy prywatnej i

rodzinnej w duchu słów Jezusa Chrystusa: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię

moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Ta nadzwyczajna sytuacja sprzyja temu,

aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej domowymi Kościołami. Równocześnie

zachęca się do przeżywania celebracji Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem

dostępnych w mediach transmisji.

4. Ponieważ wierni w praktyce będą mogli modlić się w świątyni jedynie poza liturgią,

zezwalam, aby w wyznaczonych godzinach kapłani udzielali Komunii Świętej tym,

którzy o to poproszą, z wyjątkiem:

a. Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko

chorym, którzy o to poproszą.

b. Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako

Wiatyku.

5. Wierni powinni też mieć możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty (według

wcześniej określonych zasad organizowania miejsca spowiedzi). Dotyczy to zarówno

Wielkiego Czwartku, jak i Wielkiego Piątku oraz dnia Wielkiej Soboty.

6. Sugeruje się też praktykę żalu doskonałego. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960)

wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się

inne drogi pojednania. Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 916 wskazuje, że zawsze

ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla

usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu

doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”.

Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z

miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub

żalem z miłości (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także

przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie

przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Zawsze

należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z

obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod

karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny, o ile taki zaistniał.

7. We wskazanym czasie w okresie po epidemii, każda z parafii zorganizuje dzień

spowiedzi, podczas którego wszyscy, którzy obecnie praktykują akt żalu doskonałego,

będą mogli skorzystać indywidualnie z sakramentu pokuty.

8. We wszystkich celebracjach należy zrezygnować z uroczystej procesji na wejście i

udać się do prezbiterium krótką drogą, zajmując miejsca z zachowaniem wymaganej

odległości pomiędzy uczestnikami.

9. W dniach, kiedy wierni będą musieli pozostać w domach, bicie w dzwony podczas

śpiewu Chwała na wysokości w Mszy Wieczerzy Pańskiej i Wigilii Paschalnej, a także

podczas Mszy rezurekcyjnej nabiera szczególnego znaczenia.

10. Zezwalam, aby w kaplicach domów zamieszkiwanych przez duchownych, w

klasztorach i wspólnotach zakonnych była sprawowana Msza Wieczerzy Pańskiej,

wielkopiątkowa liturgia ku czci Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna. Zakazuje się

uczestniczenia w tych liturgiach wiernym spoza wspólnoty.

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

11. Upamiętnienie wjazdu Pana do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz

kościoła.

12. W Mszy Świętej tej niedzieli przewidziane są trzy formy rozpoczęcia, upamiętniające

pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy: procesja, uroczyste wejście i zwykłe

wejście. W tym roku nie wolno stosować formy pierwszej. W kościele katedralnym

należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, zaś w kościołach

parafialnych, oraz w innych miejscach trzecią (wejście zwykłe), w której opuszcza się

cały obrzęd pobłogosławienia palm. Należy opuścić pokropienie palm wodą święconą.

WIELKI CZWARTEK – MSZA KRZYŻMA

13. Mszę Krzyżma Biskup Diecezjalny będzie sprawował w kościele seminaryjnym św.

Witalisa z wąskim gronem księży reprezentujących prezbiterium Diecezji. Wszystkich

kapłanów prosi się o duchową łączność.

14. Podczas Mszy Krzyżma będzie konsekrowane Krzyżmo i zostaną pobłogosławione

oleje, tak jak zwykle. Oleje święte będą mogli odebrać Wikariusze Biskupi dla parafii

swojego rejonu, przed południem w Wielki Piątek lub Wielką Sobotę, po

wcześniejszym umówieniu terminu z Księdzem Kustoszem Katedry. Następnie

Wikariusze Biskupi przekażą oleje Księżom Dziekanom swojego rejonu, a ci Księżom

Proboszczom.

15. Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich odbędzie się w innym terminie, podczas

tradycyjnej pielgrzymki duchowieństwa, przewidzianej w tym roku do włocławskiej

katedry na dzień 28 maja, o ile ustaną restrykcje związane z zagrożeniem

rozprzestrzeniania się wirusa.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

16. Stolica Apostolska udzieliła zgody, aby w Wielki Czwartek każdy kapłan mógł

sprawować Mszę Świętą nawet bez udziału wiernych.

17. Zgodnie z zaleceniem Stolicy Apostolskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg

(mandatum).

18. Należy również opuścić procesję z Najświętszym Sakramentem i pozostawić

Najświętszy Sakrament w tabernakulum. Można też przenieść Najświętszy Sakrament

najkrótszą drogą do przygotowanego ołtarza przechowania (tzw. Ciemnicy), gdzie

wierni będą mogli modlić się indywidualnie. W obu przypadkach po Komunii

wiernych zostawia się puszkę z Najświętszym Sakramentem na ołtarzu. Po Modlitwie

po Komunii wszyscy klękają i śpiewają hymn Sław, języku, tajemnicę. Po jego

zakończeniu krótką drogą kapłan przenosi Najświętszy Sakrament do Ciemnicy, a

jeżeli się nie urządza, do tabernakulum i zamyka je.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

19. Odwołana zostaje wspólna celebracja Liturgii Godzin tradycyjnie odbywająca się we

włocławskiej katedrze w godzinach porannych.

20. W uroczystej modlitwie powszechnej należy dodać – jako przedostatnie, dziesiąte –

okolicznościowe wezwanie o ustanie epidemii oraz za chorych, zmarłych i

znajdujących się w sytuacji zagubienia (stosowny tekst w oddzielnym załączniku).

Wezwanie ostatnie będzie jedenastym.

21. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa.

22. Należy zrezygnować z adoracji indywidualnej i wspólnie oddać cześć Krzyżowi,

klęcząc na swoich miejscach i śpiewając stosowną pieśń. Po ustaniu epidemii, zostanie

rozważona możliwość zorganizowania diecezjalnej uroczystości w Święto

Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września, w rocznicę wydarzenia „Polska pod

Krzyżem”.

23. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego odbywa się najkrótszą

drogą, bez uroczystej procesji, z zachowaniem modlitwy podanej w mszale.

24. Wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu w Wieki Piątek może być okazją dla

wiernych do przeżywania w odpowiednio małej grupie tajemnicy paschalnej.

25. W użyciu powinno być wówczas boczne wejście; należy dołożyć starań, by w świątyni

nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób.

WIELKA SOBOTA

26. Odwołana zostaje wspólna celebracja Liturgii Godzin tradycyjnie odbywająca się we

włocławskiej katedrze w godzinach porannych.

27. Należy umożliwić wiernym adorowanie Najświętszego Sakramentu w Grobie

Pańskim, przestrzegając jednak wszystkich ograniczeń związanych z epidemią. Tak

jak poprzedniego wieczoru, w użyciu powinno być boczne wejście; należy dołożyć

starań, by w świątyni nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób

28. Przy Grobie Pańskim nie mogą pełnić warty strażacy ani inne służby.

29. W parafiach nie należy organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny (ani

w kościele, ani poza kościołem). W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter

liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec,

matka lub inna dorosła wierząca osoba, korzystając z modlitwy, która zostanie

podana, albo w zwykły sposób, odmawiając modlitwę przed jedzeniem. Nie używa się

wody święconej. Tekst modlitwy (w załączeniu) zostanie udostępniony na stronach

internetowych diecezji i parafii oraz w mediach społecznościowych.

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

WIGILIA PASCHALNA

30. Wigilię Paschalną można rozpocząć najwcześniej o godz. 20.00.

31. Opuszcza się obrzęd pobłogosławienia ognia i procesję z paschałem. Liturgia

rozpoczyna się w prezbiterium przy ustawionym wcześniej paschale. Kapłan

przygotowuje paschał tak, jak podano w mszale, a po jego zapaleniu śpiewa się

Orędzie wielkanocne.

32. Liturgia słowa odbywa się według zwykłego porządku, ze zmniejszoną ilością czytań

starotestamentalnych do dwóch, zgodnie z zasadami podanymi w mszale.

33. W czasie „Liturgii chrzcielnej” ma być zachowane tylko odnowienie przyrzeczeń

chrzcielnych. Nie ma pokropienia wodą święconą.

34. Nie sprawuje się sakramentu chrztu.

35. Opuszcza się procesję rezurekcyjną. Zaleca się natomiast, aby celebrans na

zakończenie liturgii udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem w

drzwiach lub przed bramą kościoła.

PORANNA MSZA REZUREKCYJNA

36. Podczas Mszy rezurekcyjnej opuszcza się procesję i przy śpiewie oraz biciu w dzwony

przenosi się Najświętszy Sakrament z Grobu Pańskiego na ołtarz w prezbiterium. Po

śpiewie hymnu Ciebie, Boga, wysławimy i błogosławieństwie, które może zostać

udzielone w drzwiach lub przed bramą kościoła, sprawuje się Mszę Świętą według

zwykłego porządku.

37. Nie stosuje się pokropienia wodą święconą.

 

Ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii                                                 +Wiesław Mering, Biskup Włocławski          

Włocławek, 28 marca 2020 roku (L.dz. 382/2020)
Internetowa Droga Krzyżowa

Wychodząc naprzeciw aktualnej sytuacji stanu epidemii, jutro i za tydzień proponujemy diecezjalną Drogę Krzyżową przez Internet. Na kanale diecezji włocławskiej na YouTube o godz. 17 oraz bezpośrednio na stronie internetowej diecezji w dziale Video będzie można odnaleźć nagrane nabożeństwo z rozważaniami poszczególnych stacji.

Jutro Droga Krzyżowa z Kramska. Za tydzień rozważania poprowadzi ks. Ireneusz Świątek.

 

W przyszłym tygodniu planujemy rekolekcje diecezjalne też w Internecie. Nauki wygłosi ks. Sebastian Adamczyk, prefekt WSD. W drugiej połowie tygodnia udostępnimy, tym razem przez Facebooka, rekolekcje internetowe prowadzone on-line przez ks. Tomasza Fischera z Lubrańca. O szczegółach w oddzielnym mailu. 

Ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii

 

Bądź dobrym samarytaninem – oddaj krew!

Zewsząd płyną apele o oddawanie krwi. Proszą o to zwłaszcza lekarze i centra krwiodawstwa Zachęcamy do takiej formy pomocy. Bądź dobrym samarytaninem, pomóż bliźniemu, możesz uratować jego życie! Diecezja przyłącza się do tych apeli i zachęca wszystkich, którzy są zdrowi, by skontaktowali się ze swoim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Trzeba dostosować się kilku zasad podawanych przez centra. Pamiętaj o monitorowaniu komunikatów twojego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. Niektóre z oddziałów pracują w innych godzinach, inne są zamknięte. Terenowe akcje poboru krwi mogąbyć odwołane. Aktualności w tej kwestii zamieszczane są na stronach internetowych RCK lub profilach na Facebooku. Warto przed wizytą zadzwonić i zapytać się o optymalną godzinę wizyty, aby uniknąć tłoku.Jeśli już zdecydujemy się na wizytę w centrum krwiodawstwa, to przestrzegajmy zwykłych zasad profilaktyki. Unikajmyzatłoczonych miejsc i często myjmy ręce.„Jednocześnie zwracamy się do Was z prośbą. Jeżeli tylko stan Waszego zdrowia na to pozwala – zgłaszajcie się do punktów zbiórki krwi. W miarę możliwości, prosimy również o odwiedzanie nas bez osób towarzyszących” – informuje na swoim profilu fb jedno z RCK.

Krew jest potrzebna każdego dnia, a zwłaszcza w obecnej sytuacji. Wiele osób ma wątpliwości, czy w sytuacji zagrożenia epidemicznego powinno się ją oddawać. Odpowiedź brzmi: jak najbardziej tak! Jak zwykle w takich sytuacjach, szczególnie poszukiwani są dawcy z grupą krwi 0 Rh-, z których krwi może skorzystać każdy chory. Nie znaczy to, że dawcy z innymi nie mogą pomóc.

 

 

Dyspensa i nowe zarządzenie o duszpasterstwie w stanie epidemii


25 marca 2020 r., ks. AN

PILNE!!! – dyspensa i nowe zarządzenie o duszpasterstwie w stanie epidemii

Ograniczenie liczby uczestników Mszy św. do 5 osób, zasady odprawiania Mszy świętych parafialnych, pogrzebów, ślubów i chrztów w związku z ostatnimi decyzjami władz państwowych o ograniczeniach obowiązujących w stanie epidemii, znalazły się w najnowszym zarządzeniu biskupa włocławskiego Wiesława Meringa, które z dniem 25 marca uaktualnia przepisy dotyczące duszpasterstwa w nadzwyczajnej sytuacji, jaką jest epidemia koronawirusa.
 
Oddzielnym dekretem Biskup Włocławski przedłużył na czas nieograniczony dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, udzieloną dekretem z 13 marca br. (dekret w załączeniu).
 
Podjęte zostały kolejne decyzje o odwołaniu w świątyniach nabożeństw z udziałem wiernych, takich jak Drogi Krzyżowe czy Gorzkie Żale. Uściślone zostały przepisy dotyczące spowiedzi świętej.
 
Zarządzenie podejmuje wstępnie sprawę Pierwszych Komunii Świętych. Odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi). Dalsze decyzje zostaną podjęte w zależności od zarządzeń władz państwowych, co do przedłużenia bądź odwołania stanu epidemii.
 
Pozostają w mocy pozostałe przepisy wprowadzone Zarządzeniem w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce z dnia 21.03.2020 roku (L.dz. 371/2020), które nie zostały zmienione niniejszym dekretem.
 
 
Oto pełna treść dokumentu:
 
ZARZĄDZENIE
w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii
 
W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br., z dniem dzisiejszym zarządzam dla Diecezji Włocławskiej, co następuje:
 
Sprawowanie sakramentów i innych nabożeństw
1. Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową. Na liturgię wierni winni wchodzić jedynie przez drzwi zakrystii lub inne boczne wejście. Poza liturgią kościoły winny pozostawać w ciągu dnia otwarte.
 
2.Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa w dniach Triduum Paschalnego.
 
3.W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.
 
4. Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej, zarówno w kościele, jak i na cmentarzu. W liczbie tej nie mieści się celebrans, ministrant czy pracownicy firmy pogrzebowej.
 
5. Msza pogrzebowa ma być celebrowana w dniu pogrzebu rano w kościele parafialnym (lub za zgodą rodziny w innym uzgodnionym czasie), jedynie w obecności rodziny (maksymalnie do 5 osób), bez trumny z ciałem i bez urny z prochami zmarłego.
 
6.Należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji przy grobie, bez konduktu i bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej.
 
7. Odwołane zostają wszystkie inne celebracje i nabożeństwa okresowe odprawiane w kościołach z udziałem wiernych, w tym Drogi Krzyżowe i Gorzkie Żale.
 
8. Udzielanie sakramentu pojednania i pokuty:
a. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.
b. Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.
c. Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub – w razie takiej niemożliwości – w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach.
d. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć o praktyce aktu żalu doskonałego i konieczności przeżycia sakramentu po ustaniu przeszkody.
e. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach zorganizować należy spowiedzi parafialne.
 
9. Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią, z wyjątkiem:
a. Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.
b. Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.
 
10. Celebracja sakramentu małżeństwa powinna odbywać się tylko z udziałem narzeczonych i świadków.
 
11. Zaleca się przełożenie planowanych chrztów na czas po ustaniu epidemii. Jeżeli jednak chrzest święty miałby być udzielony, to tylko poza Mszą świętą, przy udziale rodziców i chrzestnych. Jeżeli danego dnia jest więcej chrztów – nie należy organizować chrztów zbiorowych, ale udzielać chrztu pojedynczo w odpowiednich odstępach czasowych. W liturgii chrzcielnej wodę należy każdorazowo zmienić i poświęcić. Nie można używać wody wcześniej poświęconej.
 
Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej
12. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).
 
13. Dalsze decyzje zostaną podjęte w zależności od zarządzeń władz państwowych, co do przedłużenia bądź odwołania stanu epidemii.
Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby.
 
Zasady pełnienia posługi duszpasterskiej w Wielkim Tygodniu na terenie Diecezji Włocławskiej zostaną określone oddzielnym dokumentem.
 
Pozostają w mocy pozostałe przepisy wprowadzone Zarządzeniem w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce z dnia 21.03.2020 roku (L.dz. 371/2020), które nie zostały zmienione niniejszym dekretem.
 
Wyrażam wdzięczność kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, osobom życia konsekrowanego za ich nieustającą modlitwę, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń.
 
Wszystkich zachęcam do głębokiego przeżycia ostatnich tygodni Wielkiego Postu, do gorliwej modlitwy, a zwłaszcza do ofiarowania cierpienia fizycznego i duchowego w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.
 
+Wiesław Mering, Biskup Włocławski
 
ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii
 
Włocławek, 25 marca 2020 r.
 
 
Przypominamy zarządzenie z 21 marca br. , które w niezmienionych nowym dokumentem częściach nadal obowiązuje:

Włocławek, 25 marca 2020 r.
Biskup Włocławski

DEKRET

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii oraz stosując się do wytycznych władz państwowych i służb sanitarnych, a także do „Wskazań dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach" wydanych przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w dniu 21.03.2020 r., przedłużam do odwołania dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii udzieloną dekretem z dnia 13 marca br. (L.dz. 349/2020). Jednocześnie rozszerzam jej zakres na wszystkich wiernych diecezji włocławskiej, a także na przebywających na jej terenie. Przypominam, aby osoby korzystające z dyspensy łączyły się duchowo poprzez transmisje Mszy Świętej w domu, za pomocą środków społecznego przekazu i przyjęły Komunię duchową. Zachęcam także do pogłębionej modlitwy osobistej i rodzinnej. Informację o dyspensie należy podać wiernym do publicznej wiadomości. Wszystkich ogarniam modlitwą i z serca błogosławię. 

+Wiesław Mering
Bisk u p W ło c ła w sk i l

 

Zarządzenie Biskupa Włocławskiego w związku z wprowadzeniem stanu epidemii

21 marca 2020 r., ks. AN

https://www.diecezja.wloclawek.pl/pl,news2,pilne_%E2%80%93_zarzadzenie_biskupa_wloclawskiego_w_zwiazku_z_wprowadzeniem_stanu_epidemii,1300.html#tresc_strony

 

Jak przeżywać transmisje Mszy św. - kilka wskazówek


18 marca 2020 r., źródło: tarnow.gosc.pl; foto: czybogistnieje.pl

Jak przeżywać transmisje Mszy św. - kilka wskazówek

Niebezpieczeństwo epidemii spowodowało także pewne ograniczenia, które są niezbędne w ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jednym z nich jest zakaz zgromadzeń liczących więcej niż 50 osób. Dotyczy to także udziału w Mszach Świętych. Dlatego Księża Biskupi i Duszpasterze Parafii zachęcają do duchowej łączności i uczestnictwa w Eucharystii za pomocą środków społecznego przekazu.
 
Oglądanie telewizyjnej lub internetowej transmisji Mszy św., jak również słuchanie jej przez radio, pozwala duchowo przenieść się do kościoła lub pomyśleć o Panu Bogu. Aby tak się jednak stało nie można jej oglądać jak meczu lub serialu. Ten czas należy potraktować zupełnie wyjątkowo. Oto kilka propozycji, które pomogą w lepszym przeżywaniu Mszy św. transmitowanych przez środki społecznego przekazu:
 
1. Dobrze byłoby zaplanować wcześniej, której transmisji chcemy wysłuchać. Trzeba zatem znaleźć odpowiednią godzinę, która będzie wszystkim odpowiadać, tak aby wszelkie inne zajęcia w domu ustały. Wskazane jest żeby wszyscy domownicy wysłuchali tej samej transmisji. By nikt nikogo nie rozpraszał.
 
2. Z pewnością nie byłoby błędem, gdyby wszyscy zadbali o odpowiedni strój, tak jak to zazwyczaj robimy przygotowując się do wyjścia do kościoła. Niech na ten czas ten jeden pokój z telewizorem lub radiem stanie się naszą kaplicą. Dlatego należy przygotować odpowiednie miejsca dla wszystkich domowników - najlepiej krzesła, na których będziemy siedzieć. Stół czy też stolik znajdujący się w tym pokoju, mógłby nabrać wyjątkowego charakteru poprzez nakrycie go białym obrusem, położenie na nim krzyża, obrazu lub figurki Matki Bożej oraz zapalonej świecy. Oczywiście chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że nie wypada przygotowywać napojów czy też jedzenia.
 
3. Przed rozpoczęciem transmisji uświadommy sobie i zwłaszcza dzieciom, że teraz oglądając Mszę św. chcemy i będziemy się wspólnie modlić.
 
4. Nasza modlitwa wyraża się nie tylko w słuchaniu. Jeżeli tylko potrafimy włączmy się w śpiew transmitowanej Eucharystii, a jeżeli wiemy, że nie mamy zdolności muzycznych, to z uwagą słuchajmy śpiewanych pieśni. Odpowiadajmy na słowa kapłana tak, jak w kościele. Pozwólmy, by ta transmisja nas zaangażowała. Bóg jest przecież obecny tam, gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w Jego imię na wspólną modlitwę.
 
5. Zadbajmy też o odpowiednie postawy ciała. Powinniśmy zatem wstawać, siadać i klękać tak, jak byśmy byli Mszy św. w kościele. Jednak szczególną uwagę zwróćmy na postawę klęczącą. Nie powinniśmy klęczeć zwróceni do telewizora. Bardziej odpowiednie będzie uklęknięcie w kierunku stołu, na którym przygotowaliśmy krzyż lub święty obraz ze świecą.  A słuchając słów Modlitwy eucharystycznej wyobraźmy sobie, że jesteśmy w naszym kościele, w którym jest obecny Pan Jezus w tabernakulum. Będzie to lepsze od patrzenia w telewizor w tym momencie. I to już będzie nas przygotowywać do komunii św. duchowej. W tym momencie zamiast klęczeć, możemy również stać zwróceni do telewizora.
 
5. Możemy przyjąć komunię duchową w tym czasie, kiedy ona jest rozdawana wiernym obecnym w transmitowanej Eucharystii. Warto wtedy znów uklęknąć w kierunku krzyża, delikatnie przyciszyć odbiornik, by śpiew był delikatnym tłem do naszej modlitwy. Niech ojciec lub matka przeczyta z pobożnością jedną z zaproponowanych poniżej modlitw, które ułatwiają przyjęcie takiej komunii. A potem każdy może modlić się w ciszy własnymi słowami, jak po przyjęciu Komunii św. w kościele.
 
6. Należy unikać komentowania i rozmów w czasie transmisji. Ale kiedy ona już się skończy, warto jeszcze chwilę pozostać i porozmawiać o tym, czego doświadczyliśmy, w jaki sposób Pan Bóg do nas przemówił przez czytania czy też kazanie. Porozmawiajmy o tym, czy potrafiliśmy się modlić w tak nietypowej sytuacji.  Co sprawiało nam trudność, albo co było pięknego w tym czasie wspólnej modlitwy rodzinnej. Nie zapomnijmy o tym, że była to wspólna modlitwa rodzinna, a nie zwykłe oglądanie lub słuchanie Mszy św.
 
Komunia duchowa - propozycje modlitw
 
Jezu mój! Wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w duszy mojej. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego. Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł i cały z Tobą się łączę, nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie (św. Alfons Maria Liguori).
 
Wierzę w Ciebie, o Jezu w Najświętszym Sakramencie utajony, kocham Cię, Ciebie pragnę. Przyjdź do mego serca, przyjmuję Cię i proszę - już nie odchodź ode mnie. Niechaj pochłonie, proszę, Panie Jezu Chryste, duszę moją ognista i nad miód słodsza siła miłości Twojej. Niech umrę z miłości dla miłości Twojej, który raczyłeś umrzeć z miłości dla miłości mojej (św. Franciszek).
 
O miłości niemiłowana, o miłości niepoznana! (św. Maria de Pazzis).
 
Oblubieńcze mój, kiedy mnie do siebie pociągniesz? (św. Piotr z Alkantary).
 
O Jezu, dobro moje, słodka miłości moja, zrań, zapal serce moje, aby już zawsze gorzało dla Ciebie. Niech żyje Jezus, nasza miłość, nasze życie, nasze wszystko! Niech żyje Maryja, nasza nadzieja!
 

Na podstawie: ks. Andrzej Dudek, Jak zamienić dom w domowy Kościół? Jak przeżyć w nim Mszę św.?